Stadgar för Järnvägarnas Fritidsförbund

Hämta som PDF

 

1. Förbundets namn, uppgift och organisation

§ 1 Förbundets namn

Förbundets namn är Järnvägarnas Fritidsförbund (JFF). I internationella sammanhang är namnet Järnvägarnas Fritidsförbund i Sverige.

§ 2 Förbundets uppgift

1. Förbundet skall främja en sund och stimulerande fritidsverksamhet för föreningarna och deras medlemmar.

Förbundets verksamhet skall omfatta följande:

 1. att stimulera till idrott, skytte och friluftsliv.
 2. att bereda möjlighet till rekreation.
 3. att främja olika slag av hobby och kulturverksamhet.
 4. att stödja och att under fritid genomföra friskvårdsverksamhet
 5. att arbeta för samhörighet och kamratskap såväl nationell som internationell, bl a genom att anordna mästerskap och andra tävlingar.

 

2. För att kunna fullgöra sina uppgifter samarbetar förbundet med andra organisationer som har motsvarande verksamhet.

§ 3 Förbundets organisation

1. Förbundet är anslutet till:

Sveriges Riksidrottsförbund genom Svenska Korporationsidrottsförbundet och

Nordiska Järnvägarnas Fritidsförbund (NJF).

Fédération Internaionale des Société Artistiques et Intellectuuelles de Cheminots FISAIC

(Internationella förbundets av järnvägsmannaföreningar för konstnärlig och intellektuell verksamhet) och

Union Sportive Internationale des Cheminots – USIC (De järnvägsanställdas internationella idrottsunion).

 1. Förbundets centrala organisation:
  • Kongressen
  • Förbundsstyrelsen
  • Arbetsutskott med projektansvariga

Förbundets lokala organisation:

  • Föreningar med en eller flera verksamhetsgrenar
  • Riksföreningar
  • Fritidsråd på platser med flera föreningar

3. Kongressen ör förbundets högsta beslutande instans och består av ombud utsedda av föreningarna.

4. Förbundsstyrelsen (Fs) är förbundets verkställande organ, handhar och leder förbundets verksamhet och förvaltning samt representerar förbundet ut.

Under kongressperioder är förbundsstyrelsen även beslutande instans enligt de befogenheter den tilldelats enligt dessa stadgar.

Förbundsstyrelsen har sitt säte och kansli i Stockholm.

 

 1. Arbetsutskott finns för förbundets alla verksamhetsgrenar. Utskotten sorterar under Förbundsstyrelsen och beslutar i frågor inom egen verksamhet och fördelning av de medel som anslagits för den verksamhet var och en representerar.

  Förbundets uthyrning av stugorna i Duved administreras genom ansvarig för resor och stugor samt JFF ekonomiska förening.

   

 2. Föreningarna – med årsmöten och styrelser samt självständig ekonomisk förvaltning – sorterar under förbundsstyrelsen.

  Medlemskap i föreningen kan sökas av alla.

  Inom föreningen är årsmötet högsta beslutande instans och har bl a att välja föreningsstyrelse och föreningens ombud till kongressen.

  Föreningsstyrelsen handhar och leder föreningens verksamhet och förvaltning och representerar föreningen utåt.

   

 3. Fritidsråd kan tillsättas på platser med flera föreningar. I fritidsråd bör ingå

representanter för förbundets olika föreningar på platsen.

Fritidsrådet har att samordna och handlägga gemensamma frågor i anslutning till den lokala fritidsverksamheten.

Fritidsrådet fungerar inte som någon instans inom förbundet och är inte heller särskilt representerad på förbundets kongress.

 

Medlemskap

 

§ 4 Medlemskap. Berättigade till medlemskap

 1. Medlemskap i förbundet kan vinnas av föreningar.
 2. Rättighet att deltaga i förbundets verksamhet kräver alltid medlemskap i förening ansluten till förbundet.

§ 5 Inträde i förbundet. Återinträde

 1. Föreningsmedlemskap sökes hos förbundets kansli.
 2. Varje förening kan få förbundets stadgar. Medlemskap innebär samtidigt att följa

förbundets stadgar.

§ 6 Utträde ur förbundet

 1. Förening, som önskar utträde ur förbundet skall skriftligen anmäla detta till förbundets kansli. Förbundsavgiften skall dock erläggas för hela förbundets kalenderår under vilken utträdet anmälts.

§ 7 Föreningsmedlemsförteckning

Förbundets kansli handhar medlemsregistret om ansluten förening så önskar.

 1. Om föreningsmedlem flyttar från en förening till en annan, skall anmälan göras enligt

blankett, som tillhandahålles av kansliet.

 

§ 8 Medlemsavgifter

 1. Medlemsavgifterna är av två slag:
  1. förbundsavgift som utgör föreningsmedlemskap i förbundet
  2. föreningsavgift som utgör medlemskap i förening.
 2. Förbundsavgiften fastställes av kongressen.
 3. Uppskov med eller befrielse under viss tid från förbundsavgift kan medgivas av
 4. förbundsstyrelsen i sådana fall, då speciella omständigheter anses föreligga.

 5. Förbundsavgift skall erläggas på tid och sätt som förbundsstyrelsen föreskriver.

 

§ 9 Föreningens allmänna rättigheter och skyldigheter

 1. Förening har bl a rättighet
  • all delta i förbundets verksamhet
  • att dra fördel av de förmåner förbundet kan uppnå genom anslutning till eller samarbete med andra in- och utländska organisationer.

   

  1. Föreningen har bl a skyldighet
   • att erlägga förbundsavgiften i den ordning förbundsstyrelsen föreskriver
   • att göra sig förtrogen med förbundets verksamhet och främja dess intressen
   • att uppträda till gagn för förbundets anseende
   • att iakttaga stadgar och andra föreskrifter inom förbundet

    

    

   § 10 Förverkande av förbundsmedlemskap

   1. Förening, som inte erlagt stadgad avgift till förbundet, kan av förbundsstyrelsen
   2. uteslutas. Innan så sker är dock förbundsstyrelsen skyldig att utsända skriftlig anmodan till föreningen att inom två månader inbetala förfallet belopp.

   3. Förening, som bevisligen motarbetar förbundet, uppsåtligen bryter mot förbundets
   4. Stadgar eller andra föreskrifter eller genom sitt uppträdande skadar förbundets anseende eller intressen, kan av förbundsstyrelsen uteslutas ut förbundet, dock först sedan utredning gjorts och föreningen fått avge yttrande till förbundsstyrelsen.

   5. Förening som uteslutits ur förbundet, kan på nytt vinna inträde endast om

   Förbundsstyrelsen så medger.

   § 11 Hedersledamot och förtjänsttecken

   1. Förbundsfunktionär som genom synnerligt förtjänstfulla, mångåriga insatser främjat
   2. Förbundets verksamhet, kan av kongress utses till hedersledamot.

    Anm. Förbundsstyrelsen föreslår hedersledamot. De fordringar som ställs för erhållande av medlemskap skall vara uppfyllda för den medlem som föreslås.

    Medlemmen skall på beslut av kongressen eller Fs innehaft uppdrag som funktionär

    Samt utfört ett förtjänstfullt arbete under minst 25 år.

   3. Följande förtjänsttecken finns instiftade.

   JFF guldplakett, som av förbundsstyrelsen kan tilldelas personer som genom särskilda insatser främjat förbundets verksamhet.

   JFF slipsnål, halssmycke, som av förbundsstyrelsen kan tilldelas medlemmat som uppfyller fordringarna enligt nedanstående tabell och i övrigt anses förtjänta av utmärkelser.

   JFF hedersnål, som av förbundsstyrelsen kan tilldelas medlemmar som uppfyller fordringarna enligt omstående tabell och i övrigt anses förtjänta av utmärkelser.

    

    

    

    

    

   Hedersnål

   Manschettknapp

   Halssmycke

   a) Ledamot i föreningsstyrelse eller föreningssektionsstyrelse och revisor i föreningen

    

   12 år

    

   20 år

   b. Ledamot eller funktionär i förbundet samt förbundsrevisor

   9 år

   15 år

   c. Ledamot av eller funktionär hos förbundsstyrelsen

   6 år

   10 år

   När synnerliga skäl föreligger kan förtjänsttecken av förbundsstyrelsen tilldelas även i andra fall än punkt 2 nämnda.

    

   Föreningarna

    

   § 12 Typer av föreningar. Berättigade till medlemskap

   1. Följande slag av föreningar finns:
    1. Lokalföreningar för idrott, skytte samt hobby och kultur. Kombination av dessa olika intressen kan förekomma i samma förening. Däremot bör bildande av flera föreningar med samma intresseinriktning på samma ort i största möjliga utsträckning undvikas.
    1. Riksföreningar för konst, färdledare etc.
   1. Medlemskap till förbundet kan vinnas av förening, vars syften sammanfaller med

   Förbundets.

   § 13 Medlemskap i förbundet. Återinträde

   1. Ansökan om medlemskap i förbundet görs till förbundsstyrelsen.
   2. Förening som är medlem erhåller förbundets stadgar. Ansökan om medlemskap till

   Förbundet innebär samtidigt att föreningen förbinder sig att följa dessa stadgar och erkänner förbundets uppgift.

   § 14 Utträde ur förbundet

   1. Förening som önskar utträde ur förbundet skall skriftligen anmäla detta till förbunds-
   2. styrelsen.

   3. Förening, som bevisligen motarbetar förbundet, uppsåtligen bryter mot förbundets
   4. stadgar eller andra föreskrifter eller genom sitt uppträdande skadar förbundets anseende eller intresse, kan av förbundsstyrelsen uteslutas ur förbundet, dock först sedan utredning gjorts och föreningen beretts tillfälle ingå svaromål inför förbundsstyrelsen.

   5. Förening, som en längre tid varit inaktiv kan av förbundsstyrelsen avföras från

   medlemskap i förbundet. Kvarvarande medlemmar i föreningen skall dock ges möjlighet att söka medlemskap i annan förening.

   § 15 Förenings allmänna uppgifter och befogenheter

   1. Förening har inom sitt verksamhetsområde till uppgift
    • att verka för anslutning tillförbundet och inbördes sammanhållning mellan medlemmarna
    • att verkställa de uppdrag och beslut, som meddelas av förbundsstyrelsen
    • att i övrigt arbeta för förbundets uppgifter enligt dessa stadgar.

   Inom ramen för vad förbundets stadgar föreskriver skall förening själv utforma stadgar för sin verksamhet enligt riktlinjer i förbundets normalstadgar för föreningarna. Sådana stadgar skall dock godkännas av förbundsstyrelsen.

   1. Förening skall till förbundsstyrelsen senast vid tidpunkt som denna bestämmer, på
   2. fastställd blankett, lämna rapport över verksamheten under föregående verksamhet

   3. Förening skall i övrigt hålla kontakt med förbundets olika organ i frågor, varav dessa
   4. kan ha intresse. Förbundet kan utfärda närmare direktiv för denna kontakt.

   5. Förening har inte rätt att vidta åtgärder eller göra framställning i frågor, som kan
   6. tänkas återverka på eller beröra annan förening, utan att även denna ges tillfälle delta i frågans avgörande. När så är lämpligt bör fritidsråd anlitas.

   7. Förening kan inte besluta om upplösning av föreningen utan att först ha underrättat

   Förbundsstyrelsen. Om förening upplöses skall föreningens tillgångar disponeras för ändamål, som tjänar de syften för vilka föreningen arbetat. Detta skall avslutas av de årsmöte som definitivt beslutat om upplösningen. Beslutet skall i sin helhet omedelbart skriftligen delges förbundsstyrelsen.

    

   § 16 Förenings allmänna rättigheter och skyldigheter

   1. Förening har bl a rättighet
    • att anordna och deltaga i förbundets verksamhet
    • att erhålla bidrag från förbundet
    • att utse ombud och väcka förslag till kongress

   2. Förening har bl a skyldighet

    • att i den utsträckning så kan anses påkallat göra sig förtrogen med de frågor som behandlas inom förbundet och i allt främja dess intressen.
    • att iakttaga stadgar och andra föreskrifter inom förbundet.

    

   § 17 Förenings arbetsformer

   1. Förenings verksamhet eller delar av den inordnas arbetstekniskt alltefter sin
   2. inriktning under förbundets arbetsutskott.

   3. Förening väljer styrelse på årsmöte. Ordinarie kongress år hålles årsmötet i så god tid

   före kongress, att eventuella motioner kan behandlas på årsmötet.

    

   Arbetsutskott

   §18 Verksamhetens omfattning

   1. Arbetsutskottens antal och omfattning av deras verksamhet fastställes av
   2. förbundsstyrelse.

   3. Följande arbetsutskott skall finnas:

   Idrottsutskottet: för handläggning och beslut av tekniska frågor som rör idrott.

   Skytteutskottet: för handläggning och beslut av tekniska frågor som rör skytte.

   Hobbyutskottet: för handläggning och beslut av tekniska frågor som rör hobby.

   Arbetsutskott: för JFF Resor & Stugor; erbjuder uthyrning av stugor i Duved.

   § 19 Arbetsutskottens allmänna uppgifter och befogenheter

   1. Arbetsutskotten har till uppgift
    • att fullgöra förbundets uppgifter enligt stadgarna
    • att verkställa de uppdrag och beslut, som meddelas av förbundsstyrelsen
    • att under förbundsstyrelsen besluta om tekniska frågor var och en för sitt verksamhetsområde
    • att i anslutning därtill fördela de anslag och de bidrag som av förbundsstyrelsen ställes till arbetsutskottens förfogande.
    • Att verksamheten i arbetsutskotten i så stor utsträckning som möjligt bedrives i projektform
   1. Arbetsutskotten skall till förbundsstyrelsen senast vid tidpunkt som denna
   2. bestämmer insända rapport över verksamheten under föregående räkenskapsår.

   3. Arbetsutskotten skall hålla kontakt med förbundsstyrelsen i frågor, av intresse för
   4. förbundsstyrelsen.

    Förbundsstyrelsen kan utfärda närmare direktiv för denna kontakt.

   5. Arbetsutskotten skall till förbundsstyrelsen hänskjuta frågor som fordrar
   6. förhandlingar med företagen.

   7. Arbetsutskotten har inte rätt att vidtaga åtgärd eller göra framställning i fråga som kan tänkas återverka på eller beröra annat verksamhetsområde, utan att det ges tillfälle deltaga i frågans avgörande.

    

   § 20 Arbetsutskottens ledning

   1. Idrott-, hobby- och skytteutskotten skall bestå av vardera en ledamot utsedd av fs.
   2. JFF Resor & Stugor skall bestå av en ledamot utsedd av fs.

    Eventuella fyllnadsval genomföres i förbundsstyrelsen och avser kvarvarande del av

    kongressperioden.

   3. Respektive utskott kan efter godkännande av fs knyta till sig erforderliga

   Resurspersoner.

    

    

   Förbundsstyrelsen

   § 21 Förbundsstyrelsens ansvar och befogenheter

   1. Förbundsstyrelsen har till uppgift
    • att svara för fullgörandet av förbundets uppgifter enligt dess stadgar
    • att leda och samordna förbundets verksamhet och tillvarata dess intressen
    • att följa föreningarnas, arbetsutskottens verksamhet och tillse, att dessa verksamt bidrar till fullgörandet av förbundets uppgifter
    • att tillse att god kontakt hålles mellan förbundets olika organ bl a genom att fritidsråd bildas, där så är påkallat
    • att ansvara för och disponera förbundets meddela i överensstämmelse med vad dessa stadgar föreskriver och kongress beslutar
    • att representera förbundet gentemot företagen och andra myndigheter liksom andra nationella och nordiska organisationer
    • att pröva och besluta i tvister

   Frågor, som är av intresse för förbundet eller föreningarna och deras medlemmar skall noga följas ab förbundsstyrelsen så att lämpliga åtgärder snabbt kan vidtagas.

   I sin verksamhet har förbundsstyrelsen full befogenhet att besluta och handla på förbundets vägnar i överensstämmelse med vad dessa stadgar föreskriver eller kongress beslutar.

   Frågor av synnerligen stor vikt skall dock hänskjutas till kommande kongress för avgörande. I övriga frågor av allmänt intresse bör förbundsstyrelsen genom

   Remiss i lämplig omfattning till underorganisationer inhämta deras åsikter och förslag.

   Förbundsstyrelsen kan till arbetsutskotten delegera handläggning och beslut i vissa frågor.

    

   1. Förbundsstyrelsen skall ansvara för organisation och ledning av förbundets inre

   förvaltning och utfärda behövliga instruktioner.

   Förbundsstyrelsen har därvid bl a

    • att föra medlemsförteckning och handlägga alla ärenden i anslutning till denna
    • att pröva inträdesansökan och ansökan om återinträde samt bevilja utträde ur förbundet
    • att uppbära medlemsavgifter
    • att pröva ansökan om uppskov ned eller befrielse från att, under viss ti, erlägga medlemsavgift
    • att besluta om uteslutning av förening
    • att godkänna stadgar för förening
    • att knyta erforderliga resurspersoner till arbetsutskotten
    • att anställa behövlig kanslipersonal och besluta om löner m m för denna inom ramen för de anslag, som tilldelats av kongress
    • att vid behov engagera personer för utredning och specialarbeten och besluta om ersättning åt dessa
    • att förvalta förbundets fonder
    • att anskaffa och tillhandahålla stadgar
    • att besluta om tilldelning av förtjänsttecken
    • att utse ledamot till arbetsutskottet för Resor & Stugor som representerar JFF föreningar på JFF ekonomiska föreningsstämma
    • att ta fram ansvars- och befogenhets regler för Idrott-, Hobby- och skytteutskotten
    • att upprätta arbetsordning för anställd personal

    

   1. Dessutom åligger det förbundsstyrelsen bl a
    • att förvara alla förbundets handlingar på ordnat sätt
    • att för varje räkenskapsår upprätta verksamhetsberättelse (med kassaredogörelse), vilken omedelbart efter förbundsrevisorernas granskning tillsammans med revisionsberättelsen skall tillställas föreningarna och av dem hållas tillgängliga för medlemmar
    • att bereda kongressärenden
    • att fullgöra de uppgifter som i andra sammanhang framgår av dessa stadgar eller som beslutas av kongress.
    1. Förbundsstyrelsen utser representation i organisationer till vilka förbundet är anslutet

    Och avgör för förbundets del frågan om ansvarsfrihet för förvaltningen inom sådana organisationer.

     

    § 22 Förbundsstyrelsens sammansättning och tillsättande

    1. Förbundsstyrelsen skall bestå av förbundsordföranden och nio ledamöter. För
    2. förbundsstyrelsens ledamöter skall finnas åtta suppleanter.

     Förbundsstyrelsens ledamöter och suppleanter väljs av kongressen. Arbetsutskotten

     för resor & Stugor, Idrott-, Skytte- och Hobbyutskotten skall vara representerade med

     vardera en ledamot och en suppleant. Föreningen skall representeras av en ledamot

     med suppleant. För förbundsstyrelsens övriga ledamöter utses två suppleanter.

    3. Förbundsordförande och kassör väljs särskilt. Förbundsstyrelsen utser inom sig vice
    4. förbundsordförande och förbundssekreterare och en ledamot av vardera Idrott-, Hobby- och Skytteutskotten

     Mandatperioden omfattar ordinarie kongressperiod.

    5. En adjungerad ledamot med suppleant i förbundsstyrelsen utses av JHF.

    4. En adjungerad ledamot har förslagsrätt med ej rösträtt i förbundsstyrelsen.

     

    § 23 Förbundsstyrelsens arbetssätt och funktionärer

    1. Förbundsstyrelsens beslut fattas normalt på förbundsstyrelsesammanträden (§24).
    2. Förbundsstyrelsen utser inom sig ett verkställande utskott (Vu) och delegerar till detta beslutanderätten i sådana ärenden, som enligt arbetsordning inte kräver förbundsstyrelsens avgörande och inte är delegerade till arbetsutskottet.
    3. Verkställande utskottet skall bestå av tre förbundsstyrelseledamöter: ordförande och förbundskassör samt ytterligare en förbundsstyrelseledamot och kan vid behov adjungera eller kalla särskilda rådgivande ledamöter.

     Förbundsordförande äger rätt att delta på vu-möten.

    4. Det löpande arbetet inom förbundsstyrelsen, beredning av ärenden m m utföres
    5. på förbundets kansli.

     Förbundsstyrelsen kan anställa hel- eller deltidsanställd personal inom ramen för de

     anslag, som tilldelats av kongress.

    6. För förbundsstyrelsen ledamöter och funktionärer samt verkställande utskottet
    7. Fastställer förbundsstyrelsen befogenheter och ansvar.

    8. Förbundskassören skall garantiförsäkras.
    9. På förbundsstyrelsesammanträde omedelbart efter ordinarie kongress skall
    10. förbundsstyrelsen konstituera sig.

     Blir funktionärspost vakant, utses omedelbart ny funktionär för tiden fram till nästa ordinarie kongress.

    11. Förbundets verksamhets- och räkenskapsår skall motsvara kalenderår.

     

    § 24 Förbundsstyrelsesammanträde

    1. Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordförande
     1. då denna eller verkställande utskottet så anser behövligt
     2. då minst fyra ledamöter skriftligen hos förbundsordföranden så påkallar
     3. då alla förbundsrevisorer skriftligen hos förbundsordföranden så påfordrar, dock minst fyra gånger per år.

    Skriftlig kallelse utsändes tillsammans med förslag till föredragningslista till alla ledamöter om möjligt senast 8 dagar i förväg.

    1. Ordinarie ledamöter är skyldig att omedelbart anmäla förhinder och även underrätta
    2. sin suppleant.

    3. Kallelse skall delgivas förbundsrevisorerna och förbundsstyrelsens suppleanter.
    4. Förbundsstyrelsen kan vid behov kalla särskilda rådgivande ledamöter. Dessa har
    5. endast förslagsrätt.

    6. Förbundsordföranden (vice förbundsordföranden) leder förbundsstyrelsens
    7. sammanträden.

    8. Beslut på förbundsstyrelsesammanträde fattas under gängse mötestekniska former
    9. med nedan mom. 7 angivet undantag.

     Eventuell votering skall ifråga om val vara sluten, i övrigt öppen.

     Vid sluten votering avgör lotten lika röstetal, vid öppen har ordförande utslagsröst.

    10. Beslut om att utesluta förening eller att avslå ansökan om medlemskap kräver 2/3
    11. majoritet.

    12. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig, då minst fem ledamöter är närvarande.
    13. Förbundsstyrelseledamöter har rätt att i protokoll få anteckna sin särskilda mening i visst beslut och är då inte ansvarig för beslutet.

    14. Protokoll justeras av sammanträdets ordförande.
    15. Protokoll frön förbundsstyrelsesammanträde skall normalt tillställas:

     1. ledamöter och funktionärer
     2. övriga närvarande vid sammanträdet
     3. förbundsrevisorer och dess suppleanter samt förbundsstyrelsens suppleanter
     4. samtliga föreningar, vilka skall hålla protokollet tillgängligt för medlemmarna.
    16. Förbundsstyrelsen kan i övrigt själva närmare besluta om arbetsordning för sina

    sammanträden.

    Kongressen

    § 25 Kongressens allmänna uppgifter och befogenheter

    1. Kongress är förbundets högsta beslutande organ i alla dess angelägenheter och har
    2. Ensam rätt att fastställa, tolka, ändra och upphäva stadgarna för förbundet och normalstadgarna för förbundets föreningar samt att besluta om upplösning av förbundet enligt vad därom särskilt stadgas (§35).

     Anm. Endast förbundsstyrelsen kan hänskjuta fråga direkt till kongress.

    3. Kongress har att ta ställning till
     1. organisationsfrågor, bl a antalet arbetsutskott samt dess verksamhetsområden
     2. ekonomiska frågor av större betydelse eller principiell natur
     3. förbundets anslutning till nationella och internationella organisationer
     4. ansvarsfrihet för förbundets förvaltning vid ordinarie kongress
     5. fråga om riktlinjer i sort för förbundets verksamhet
     6. frågor i övrigt som är av allmänt intresse eller som förelagts kongressen av förbundsstyrelsen eller - via denna för yttrande – av förening eller arbetsutskott
     7. att välja ledamöter i enlighet med fastställd kongressordning

    § 26 Kongressens sammansättning. Val av ombud

    1. Kongress utgörs ab ombud valda av föreningarna och enligt mom. 2 och 3 nedan.
    2. Förbundsstyrelsens ledamöter och funktionärer, förbundsrevisorer och ledamöter i rådsledning skall närvara vid kongress.

     Endast ombuden har rösträtt, övriga nämnda förslagsrätt.

    3. Förening utser ombud till kongress till antal beroende av föreningens medlemsantal
    4. enligt följande:

     1 – 100 medlemmar 2 ombud

     101 – 500 medlemmar 3 ombud

     över 500 medlemmar 4 ombud

     Anm. Till grund för ovanstående beräkning ligger föreningarnas medlemsantal enligt

     senaste verksamhetsberättelsen ( § 15:2).

    5. För ombud till kongress skall utses lika antal suppleanter.
    6. 4. Förening kan sända färre ombud än ovan angivits och då befullmäktiga dessa

     att fullgöra föreningens rösträtt. Rösträtt kan dock inte utövas genom annan förenings ombud.

    7. Uppgift på ombud och suppleanter för dessa skall vara förbundsstyrelsen tillhanda

    senast vid tidpunkt som denna bestämmer.

     

    § 27 Kongressens avhållande

    1. Ordinariekongress hålles vart annat år under april eller maj månad. Tid och plats för
    2. kongressen bestämmes av förbundsstyrelsen.

    3. Extra kongress hålles
     1. när förbundsstyrelsen så beslutar eller
     2. när föreningen som tillsammans representerar minst en tredjedel av antalet ombud vid närmast föregående ordinarie kongress, skriftligen hos förbundsstyrelsen så påfordrar i samma fråga eller frågor.

     Extra kongress, kan endast behandla den eller de frågor som föranlett kongressens

     sammankallande.

    4. Förbundsstyrelsen skall utfärda kallelser till kongress senast tre veckor i förväg,
    5. skriftligen till föreningarna. Punkter på föredragningslistan utöver de stadgeenliga kungöres samtidigt.

    6. Underlåter förbundsstyrelsen att kalla till ordinarie eller stadgeenligt begärd kongress

    skall kallelsen istället utfärdas av förbundsrevisorerna.

    § 28 Propositioner och motioner till kongressen

    1. Förbundsstyrelsen kan lämna förslag till kongress – propositioner – som utsändes
    2. till föreningarna senast åtta veckor före kongressen.

    3. Föreningarna kan lämna förslag till kongress – motioner – som skriftligen skall
    4. inlämnas till förbundsstyrelsen senast sex veckor före kongressen.

     Motion från enskild medlem skall inges till föreningens styrelse för behandling, som

     Sedan har att till- eller avstyrka motionen. Avstyrkes motionen skall den ändå, om medlemmen så begär, genom föreningens försorg vidaresändas till förbundsstyrelsen och föreläggas kongressen.

     Motioner med förbundsstyrelsen utlåtande över dessa skall utsändas till föreningarna senast två veckor före kongressen.

     Anm. Medlem kan inte lämna motion direkt till kongressen.

    5. Om kongress så medgiver, kan förbundsstyrelsen även under kongress lägga

    Proposition i ärendet av vikt, som uppkommit efter propositionstiden utgång.

     

    § 29 Kongressordning

    1. Kongress är beslutsmässig med det antal ombud, som deltar sedan kallelse och
    2. förslag till föredragningslista bekantgjorts på föreskrivet sätt.

    3. Förbundsordförande (vice förbundsordförande) öppnar kongressen.
    4. Upprop av ombuden förrättas, varvid samtidigt röstlängd upprättas. Eventuella
    5. fullmakter prövas av kongressen.

    6. På ordinarie kongress handlägges därefter särskilt följande ärenden:
    1. val av kongressordförande och vice kongressordförande
    2. Anm. Till kongressordförande och vice kongressordförande får endast ombud väljas.

    3. val av huvudsekreterare för kongressen
    4. Anm. 1. Biträdande sekreterare utses i förväg av förbundsstyrelsen och anmäles för kongressen i anslutning till val av huvudsekreterare.

     Anm. 2. Härefter tillträder de valda kongresspresidiet och föredragningslistan fastställes.

    5. val av två justerare och rösträknare,
    6. fråga om tillsättande av arbetsutskott för kongressarbetet,
    7. Anm. Förbundsstyrelsen lämnar förslag till vilka utskott, som bör tillsättas för beredning av vissa ärenden vid kongressen.

    8. remiss av ärenden till utskott,
    9. Anm. Förbundsstyrelsen lämnar förslag

    10. val av utskottsledamöter,
    11. Anm. 1. Endast ombud kan ingå som ledamot i utskott; dock kan utskott kalla särskild sakkunnig, som endast kan tjänstgöra som rådgivare utan förslags- eller rösträtt.

     Anm. 2. Antalet ombud i varje utskott får inte överstiga 10.

    12. förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse med kassaredogörelse,
    13. allmän debatt om förbundsverksamheten,
    14. Anm. Debatten skall föregås av kort information av förbundsordföranden och/eller annan förbundsstyrelseledamot eller funktionär om förbundets verksamhet under tiden från närmast föregående ordinarie samt om aktuella frågor.

    15. bordlagda ärenden,
    16. propositioner,
    17. motioner,
    18. förbundsrevisorernas berättelse,
    19. frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för den tid revisionen omfattar,
    20. bestämmande av ersättning enligt vad som föreskrives i § 32:2, eventuella gratifikationer,
    21. a kostnadsbudget i övrigt för kongressperiodens verksamhetsår
    1. b preliminär kostnadsbudget för nästkommande ordinarie kongress år,
    2. Anm. 1. Lön till hel och deltidsanställd funktionär bestämmes inte av kongressen

     utan av förbundsstyrelsen. Kongressen lämnar dock i budgeten särskilt anslag till

     lönen.

     Anm. 2. Traktamentsersättning för heltidsanställd funktionär regleras genom avtal.

    3. bestämmande årsavgifter
    4. a förbundsavgiften

    5. bestämmande av det belopp för vilka förbundskassören skall garantiförsäkras,
    6. förbundsrevisorernas rapport rörande kassaställningen samt förvaltningen under
    7. förfluten tid ab innevarande räkenskapsår,

    8. val
     1. förbundsordförande
     2. förbundskassör
     3. ordförande och ledamot i arbetsutskottet för resor & stugor
     4. ordförande och ledamot för hobby
     5. ordförande och ledamot för idrott
     6. ordförande och ledamot för skytte
     7. tre ledamöter i fs
     8. en suppleant i arbetsutskottet för resor & stugor
     9. en suppleant i hobbyutskottets ledning
     10. en suppleant i idrottsutskottets ledning
     11. en suppleant i skytteutskottets ledning
     12. tre suppleanter i förbundsstyrelsen
     13. Anm. 1. Före denna punkt anmäles vilka SJ och Banverket utsett till sina ledamöter i förbundsstyrelsen.

      Anm. 2. Före denna punkt anmäles vilka SJ och Banverket utsett till suppleanter för sina ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen.

     14. två förbundsrevisorer
     15. två revisorsuppleanter
     16. valberedning för nästföljande ordinarie kongress med det antal ledamöter kongressen bestämmer

     

    20. Övriga ärenden, som kongressen med minst tre fjärdedels majoritet beslutar ta upp till behandling.

    1. Av kongressen tillsatt arbetsutskott skall snarast möjligt påbörja sin uppgift under
    2. ledning av den som utsetts till sammankallande och skall avlämna sitt utlåtande inom fastställd tid. Utskottsmedlem har rätt att till utskottsutlåtande få anteckna sin särskilda mening.

    3. Beslut på kongress fattas under gängse mötestekniska former med nedan under punkt 7
    4. angivet undantag.

     Eventuell votering skall i fråga om val vara sluten, i övrigt öppen. Om alla ombud är

     ense därom, kan dock även val avgöras genom öppen omröstning.

      

     Vid sluten votering avgör lotten lika röstetal, vid öppen har fungerande

     kongressordförande utslagsröst.

    5. Beslut rörande ändring i eller frånträdande av gällande stadgar kräver att minst två
    6. tredjedelar av de på kongressen närvarande ombuden är eniga om beslut.

    7. Över kongressförhandlingarna föres protokoll av huvudsekreteraren.
    8. Protokoll justeras av kongressordförande, vice kongressordförande och två justerare.

    9. Ombud har rätt att i protokoll få antecknad sin särskilda mening i visst beslut och är
    10. Då inte ansvarig för beslut.

    11. Protokoll från kongress skall tilldelas
     1. alla närvarande ombud
     2. ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen
     3. förbundsfunktionärer
     4. förbundsrevisorer
     5. samtliga föreningar, vilka skall hålla protokollen tillgängliga för medlemmarna
     6. speciella kongressfunktionärer

      

    12. Över kongress, dess förhandlingar och beslut skall snarast lämnas utförligt referat.

    Förbundets ekonomi, löner och ersättningar

    § 30 Förbundskassan

    1. Förbundets verksamhet finansieras i huvudsak av
     1. föreningsavgifter
     2. företagen (SJ, BV m fl)
     3. eventuella lotterimedel

      

    2. Kongress fastställer kostnadsbudget och eventuell fördelning på olika fonder samt
    3. Disposition av fonderade medel.

    4. Räkenskapsår omfattar kalenderår.
    5. Räkenskaperna skall föras med noggrannhet och omsorg samt alltid verifieras.
    6. Förbundsstyrelsen anger förfaringssätt vid in- och utbetalningar, placering av eventuell behållning och ställande av garanti för anförtrodda medel etc. Likaså anges där riktlinjer för bokföringen.

    7. Snarast efter varje räkenskapsårs slut upprättar förbundsstyrelsen redogörelse över

    kassaförvaltning under föregående år. Denna redogörelse med erforderliga bilagor bilägges den samtidigt uppgjorda verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.

    § 31 Särskilda fonder

    Inom förbundet kan genom donationer eller dylikt inrättas särskilda fonder, som förvaltas vid sidan av den egentliga förbundskassan enligt kongressbeslut.

    Bestämmelserna för sådana fonders förvaltning skall angivas i bilagor till dessa stadgar.

    § 32 Löner och ersättningar

    1. Löner till heltids- och deltidsanställd personal fastställes av förbundsstyrelsen inom
    2. ramen för en kongress fastställt anslag.

      

    3. Ersättningar för
     1. kostnader förenade med funktion i förbundsstyrelsen, dess verkställande utskott eller arbetsutskotten
     2. kostnader i samband med sammanträden inom de under a) nämnda instanserna
     3. förlorad arbetsförtjänst vid fullgörande av uppdrag, som beslutas av förbundsstyrelsen och traktamenten fastställes av kongress
    4. Ersättningar för tillfälliga eller speciella uppdrag beslutas av förbundsstyrelsen från

    fall till fall inom ramen för av kongress fastställd anslag.

    Revision

    § 33 Revision

    1. Förbundets räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer. Ordinarie
    2. kongress väljer två revisorer och två suppleanter för dessa, samtliga på 2 år.

    3. Revisionsperiod motsvarar räkenskaps- och verksamhetsår. Revision skall avse
    4. såväl saklig granskning som siffergranskning. Revisorerna kan när som helst företaga

     kassakontroll och revision.

    5. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår skall avlämnas till
    6. förbundsstyrelsen senast den 20 mars varje år. Eventuella erinringar skall underställas närmast förestående kongress. Om skäl därför föreligger, kan erinran dock omedelbart delgivas föreningarna.

    7. Kassakontroll skall alltid göras omedelbart före ordinarie kongress, varefter kort
    8. Rapport om kassaställning samt om förvaltning under det gångna tiden av innevarande räkenskapsår skriftligt förelägges kongressen.

    9. Förbundsrevisorerna skall till ordinarie kongress framlägga förslag till ersättningar
    10. traktamenten enligt § 33.2 för tiden fram till nästa ordinarie kongress.

    11. Förbundsrevisorerna kan, om förbundsstyrelsen så anser påkalla eller eljest

    Anledning synes föreligga, företaga revision även av ansluten förenings räkenskaper. Rapport om sådan revision skall snarast ingivas till förbundsstyrelsen.

     

    Övriga bestämmelser

    § 34 Tvist mellan förbundet och förening

    Uppkommer tvist mellan förbundet å ena sidan och förening a den andra, kan denna inte dragas inför allmän domstol utan skall avgöras av en skiljenämnd på sätt lagen om skiljemän stadgar. Vad skiljenämnden dömer ör ovillkorligen bindande för parterna och kan inte överklagas vid allmän domstol. Kostnaden för skiljenämndens sammanträden betalas av förlorande part.

    § 35 Upplösning av förbundet

    Förbundet kan ej upplösas med mindre än fyra femtedelar av de vid ordinarie kongress närvarande ombuden enar sig därom. Den kongress, som beslutar om upplösning, skall även besluta om disposition av förbundets handlingar och befintliga tillgångar över skuld.

    Stadgar för Järnvägarnas Fritidsförbunds ekonomiska förening

     

    § 1 Föreningens namn

    JFF Järnvägarnas Fritidsförbunds ekonomiska förening.

    § 2 Styrelsens säte

    Stockholm

    §3 Firmatecknare

    Föreningens firma tecknas av styrelsen eller dem som styrelsen utser.

    § 4 Föreningens ändamål

    Föreningen har att främja JFF föreningars ekonomiska intressen genom att förvalta och driva stugverksamhet.

    § 5 Medlemskap

    Medlemskap i JFF kan vinnas av föreningar

    § 6 Styrelse

    Styrelsen skall bestå av 3 ledamöter som utses enligt lagen om styrelserepresentation.

    Styrelsen utses av föreningsstämman för en tid av två år.

    § 7 Verksamhetsår

    Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

    § 8 Styrelsesammanträden

    Styrelsen sammanträder minst 3 gånger per år

    § 9 Revision

    För att granska föreningens förvaltning och föreningens räkenskaper väljs vid ordinarie stämma två revisorer.

    § 10 Ordinarie föreningsstämma

    Ordinarie föreningsstämma hålls före mars månads utgång. Vid prdinarie stämma skall följande ärenden behandlas.

      1. Val av ordförande
      2. Fastställande röstlängd för stämman
      3. Val av justeringsmän
      4. Frågan om stämmans behöriga utlysande
      5. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse
      6. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
      7. Beslut om hur årets över- eller underskott skall förvaltas
      8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
      9. Fråga om arvoden och medlemsavgifter
      10. Val av styrelse och revisorer samt revisorsuppleanter
      11. Övriga ärenden som har inkommit för behandling

    § 11 Kallelse och andra meddelanden

    Kallelse för föreningsstämma sker skriftligen och skall vara utsänd tidigast fyra veckor före stämma och senast minst 2 veckor före ordinarie stämma och minst en vecka före extra stämma. Revisorerna skall också underrättas på samma sätt.

    § 12 Upplösning av förening

    Beslut om föreningens upplösning samt hantering av föreningstillgångar i samband med upplösning skall behandlas på föreningsstämman om alla röstberättigade på stämman är enig därom.

    § 13 Vinst fördelning

    Fritt eget kapital enligt gastställd balansräkning skall enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och eller föras till reparationsfond.

    § 14 Tillämpning av lagen om ekonomiska föreningar

    Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar reglerna i lag om ekonomiska föreningar.